1 List do Tymoteusza – 4 rozdział

1 List Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział

 1. „I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu” – Ew. Mateusza 24:11 (Wersety 1 – 5)
 2. Za życia apostołów, wyuczonych i poinstruowanych przez Jezusa, z wszelkimi pytaniami i problemami można było się do nich zwrócić po odpowiedź i pomoc, gdyż wiara ta była nową rzeczą dla wielu. Ale ten czas dobiegał końca. Pan Jezus, za sprawą Ducha Świętego zachował od przeminięcia i zapomnienia, zapisane przez apostołów i uczniów listy i sprawozdania z wydarzeń Jego życia tu na ziemi. W taki sposób dzisiaj możemy korzystać z ich mądrości i nauk, czytając Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy i Objawienie przekazane Janowi przez samego Chrystusa.
 3. Paweł ostrzegał, że wielu odejdzie od nauk przekazanych nam w Starym i Nowym Testamencie i zwrócą się oni ku naukom inspirowanym przez szatana.
 4. Ponieważ odeszli od Słowa Bożego, a nawet próbowali je zniszczyć, będą żyli szarpani żądzami ciała, poddani wpływom świata i diabła. Tak więc popadają oni w niemoralność, zagłuszając własne sumienie, otumanieni i zaślepieni.
 5. Wbrew naukom Pism Świętych zakazują zawierania małżeństw, a nawet zabraniają jedzenia pewnych pokarmów, w ten sposób uzurpując sobie autorytet i władzę nad ludźmi, którzy swoje życie chcą wieść w pobożności i dobrych uczynkach. Wybrani przez Chrystusa apostołowi byli żonaci (1 Kor. 9:5, Ew. Marka 1:30, Hebrajczyków 13:4). Do życia w celibacie niewielu zostaje powołanych, a życie ich pochłania służba i nauczanie. Tak, jak Pan Jezus, tak i Paweł wiedzieli, że z powodu ich służby i powołania, spotka ich tragiczna śmierć, tak więc Paweł miał dobry powód ku temu, żeby nie wchodzić w związek małżeński, aby móc każdą minutę swojego życia poświęcić służbie Bogu i szerzeniu Ewangelii. Ale to właśnie Paweł podkreślał w swoich listach i nauczaniach, że prowadzący duchowo kościół i zbory, powinni być w związkach małżeńskich, wychowujący w Prawdzie swoje dzieci. 1Tymoteusza 3:1-13.
 6. Wskazówki dotyczące spożywania niektórych pokarmów, zawarte w Starym Testamencie, były dane po upadku rodzaju ludzkiego, kiedy ziemia została skażona grzechem, a na celu miały one ochronę ludzi, których ciała musiały radzić sobie z tym skażeniem. Dzisiaj, mając wiedzę na ten temat, odpowiednio utrzymywane warunki czystości przy produkcji żywności, poświęcając wszystko w modlitwie Bogu, możemy spożywać prawie wszystko, co ziemia wydaje, jeśli tylko przygotowane jest to odpowiednio, roślinność, mięso, jak i ryby.
 7. Wskazówki te zostały nam przekazane, aby nasza służba na zdrowy sposób się rozrastała. (wersety 6 – 10)
 8. Trzymaj się nauk Pisma Świętego (2 Piotra 3:15,16). Apostoł Piotr poważał pisma apostoła Pawła, sam bowiem spędził na rozmowach z Pawłem wiele dni, posyłając go na służbę nauczania do Jeruzalem i Antiochii.
 9. Ludzkie wywody podobne są plotkom i próżnym wymysłom, szerzonym przez tych, co sami tylko czegoś się tam domyślając, tak do końca niczego nie znając.
 10. My sami mamy koncentrować się na tym, aby prowadzić bogobojne, święte i sprawiedliwe życie, ze zdrowym rozsądkiem, które będzie owocować darami Ducha Świętego w nas. To przyniesie więcej zysku naszemu ciału niż jakiekolwiek fizyczne ćwiczenia.
 11. Nasze ufność i uwaga powinny być zakotwiczone w Naszym Zbawcy i Panu, który ma moc zbawić każdego, kto w Niego uwierzy.
 12. Sercem i umysłem przylgnij do Słowa Bożego i poddaj się prowadzeniu Ducha Bożego (wersety 11-16_
 13. Nauczaj i nakazuj, aby te wszystkie spisane polecenia były przestrzegane i niech nikt nie poddaje tego w wątpliwość ze względu na twój młody wiek, ale prowadź swoje życie tak, aby było przykładem miłości, czystości, wiary i pełni Ducha Chrystusa.
 14. Podkreślaj ważność czytania Słowa Bożego, znajomości doktryny wiary i zachęcaj do aktywnej wiary we wszystkim, co robimy.
 15. Paweł zachęca Tymoteusza do używania daru Ducha Świętego (w Piśmie ten dar opisany), a wiemy, że Tymoteusz był znany z ewangelizowania, nauczania i prowadzenia działalności misyjnej.
 16. Na koniec tego rozdziału Paweł przypomina Tymoteuszowi, że całe jego życie i służba opierają się na rozważaniu i wprowadzaniu w życie prawd Słowa Bożego, dla swojego dobra i ku zbawieniu drugich. Tak często widzimy, jak wiele sług Bożych upada, kiedy tylko odwrócą swój wzrok od podstawowych nauk Pisma zapominając, że duchowy pokarm musi być przyjmowany na nowo każdego dnia, bo inaczej będzie skażony cielesnością, światem i szatanem.

Opracował Joe Łosiak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: