1 List Apostoła Pawła do Tymoteusza -5 rozdział

 1. Jak powinniśmy traktować siebie nawzajem; troska o wdowy i osoby starsze jest ważniejsza niż troska o własną pozycję w autorytet w kościele (wersety 1 – 16)
 2. Starszych mężczyzn powinno się traktować jak ojców, a gdy jest taka potrzeba, to udzielić napomnienia z całym należnym im szacunkiem. Do starszych kobiet powinno podchodzić się jak do matki, z szacunkiem i poważaniem.
 3. Młodszych mężczyzn należy traktować jak braci, a młodsze kobiety, jak siostry w Panu.
 4. Wdowy z dziećmi, czy z wnukami, powinny otrzymać opiekę od własnych rodzin, ale samotne kobiety po sześćdziesiątce, które żyją bogobojnie, powinny otrzymać pomoc i wsparcie od całego kościoła. W tamtych czasach nie było rent, emerytur, dlatego w dzisiejszych kościołach rzadko dochodzi do sytuacji, w których starsze osoby pozostają bez mieszkania i środków do życia.
 5. W każdej rodzinie ci, którzy są w stanie zapewnić byt, powinni też opiekować się domownikami, którzy nie mogą już sami pracować ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Taki ma wyglądać chrześcijańskie podejście do życia.
 6. Młodsze wdowy, nawet te, które mają po pięćdziesiąt lat, mogą ponownie wyjść za mąż i w dalszym ciągu być produktywnym członkiem rodziny, a w przyszłości, gdy zajdzie taka potrzeba, powinny otrzymać też pomoc od swojej nowej rodziny.
 7. Oczywiście, wszelka dodatkowa opieka i pomoc dla tych, którzy sami nie mogą sobie dać rady, przeznaczona jest dla wiernych w Panu, naśladowców Chrystusa, a ci, którzy odrzucają wiarę, wybierają w ten sposób świat.
 8. Wyjątkowe powołanie życiowe dla starszych kościoła, wybranych w modlitwie i rozmysłem, by prowadzić kościół i szacunek, jaki powinniśmy im okazywać (wersety 17-25)
 9. Greckie słowa „presbiteros” i „episkopos” są równoważne z dzisiejszymi pozycjami pastora i starszego zboru w kościołach chrześcijańskich. Stanowisko „starszego zboru” było nadawane każdemu, kto wypełniał funkcję wiary w Kościele, jak to jest wzmienione w Dziejach Apostolskich 20:28, gdzie nazwani są oni „episkope”(biskup) i presbyteros (starzy zboru). To samo widzimy w Liście do Tytusa 1:5, i w 1 Tymoteusza 4:14, gdzie kolektywnie, wszyscy spełniający funkcje wiary w kościele w Listrze są nazwani prezbiterami, lub starszymi, a którzy też w zgodzie z Pawłem postanowili ustanowić Tymoteusza jednym z nich. (Komentarz Adama Clarka).
 10. Starsi zboru, którzy wiernie służą, zwłaszcza nauczając, powinni być szczególnie wyróżnieni, co wiąże się, jak czytamy, z finansowym zadośćuczynieniem, zatrudnieniem na określonych warunkach. Werset w8 porównuje pastora/starszego, którzy naucza w kościele, do pracującego wołu, który choć trudzi się każdego dnia, to nie był karmiony, przez tych, którym zysk on przynosi. Nauczanie biblijne zabiera dużo godzin w przygotowaniu się do wykładów, szukaniu poparcia i głębszego zrozumienia w innych wersetach i księgach Biblii, w rozważaniach i w modlitwach nad przygotowaniem tylko jednego kazania. Udzielanie porad, konsultacje i inne spotkania, zabierają resztę czasu w przeciętnym tygodniu starszego kościoła, czyniąc jego pracę pełnoetatową.
 11. Jakiekolwiek oskarżenia i zastrzeżenia przeciwko pastorowi/prezbiterowi czy starszemu zboru, powinny opierać się na dwóch lub trzech świadkach, a wszelkie udowodnione zaniedbania czy grzechy, powinny być objawione wszystkim po to, aby i „pozostali mieli bojaźń Pana”.
 12. Wszystkie te zalecenia powinny być odnoszone sprawiedliwie do wszystkich, bez udzielania specjalnych względów tej, czy innej osobie, ani też bez uprzedzeń względem tych, którzy zostają upomnieni.
 13. Tak bardzo ważnym jest więc, by naszych pastorów i starszych kościoła wybierać z rozmysłem i ostrożnością, poświęcając czas decyzji w modlitwie, sprawdzając ich informacje i charakter, aby nie było ukrytych grzechów, które później mogą wyjść na jaw, wiele szkody wyrządzając, a także by mieć możliwość poznać dobre cechy i uczynki ubiegających się o te stanowiska.

Opracował Joe Łosiak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: