1 List Apostoła Pawła do Tymoteusza – 6 rozdział

  1. Wiele niewolników stawało się chrześcijanami, a nie wszyscy z nich mieli wierzących panów (wersety 1-2)
  2. Prawa Imperium Rzymskiego były bardzo rygorystyczne i Paweł prosi, by wszyscy wierzący niewolnicy byli uczciwi, sprawiedliwi i rzetelnie pracując przynosili chwałę naszemu Panu i Zbawcy. W społeczeństwie Imperium Rzymskiego często niewolnik mógł się sam wykupić i odzyskać swoją wolność.
  3. Pozycja Pawła w stosunku do niewolnictwa była dobrze znana. „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy  jedno jesteście w Jezusie Chrystusie”. Pisząc w Galacjan 3:28 i w swoim liście do Filemona (wierzącego w Chrystusa) o zbiegłym niewolniku Filemona, Onezymie, którego Paweł wysyła na powrót do Filemona, aby ten traktował go teraz, jak brata. To właśnie chrześcijanie obalili niewolnictwo w Wielkiej Brytanii i w Ameryce.
  4. Chrześcijańskie życie nie polega na zdobywaniu dóbr materialnych i na wzbogacaniu się z pomocą pełnionej służby w kościele. Usuwanie różnic w statusie społecznym, różnic powodowanych przynależnością etniczną, czy statusem finansowym, wypływa z miłości Chrystusa, a to przynosi sprawiedliwość w równym stopniu dla wszystkich.
  5. Zmiany, które wnoszą niepotrzebne spory i złośliwe podejrzenia, są owocem ludzi o „spaczonym umyśle”. Bracia i siostry w Chrystusie zawsze mogą znaleźć sposób, by w Chrystusie nawzajem siebie budować i pomagać sobie nawzajem w każdej sytuacji. Stawiając Jezusa na pierwszym miejscu w naszym życiu, tak i pracownik jak i pracodawca wyjdą na tym na dobre.

„Pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli tylko połączona jest z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia (wersety 6-10)

  • Wszyscy, którzy jesteśmy powołani do służby dla Pana, Jego Kościoła i do docierania z Ewangelią do zgubionych, wszyscy jesteśmy powołani, aby „staczać dobry bój”! (wersety 11-16)
  • Jeśli jesteśmy powołani do służby w kościele, musimy zaufać Bogu, że On nas wyposaży i zaopatrzy. Paweł czasami zarabiał na życie szyciem namiotów, czasami zaś otrzymywał finansowe wsparcie od wiernych, których Pan pobudził do finansowego wspierania pewnych służb w kościele.
  • Misją naszego życia jest odzwierciedlanie charakteru i osoby Pana Jezusa i wydawanie owoców Ducha Świętego (Galacjan 5:22,23)
  • Powinniśmy uchwycić się naszej obietnicy wieczności. Nie powinniśmy żyć uwikłani myślami w rzeczach tego świata.
  • Powołani na pastorów i nauczycieli, i do innych służb, wiernie wypełniając naszą służbę, będziemy wspierani w modlitwie i finansowo przez tych, którzy znają nas i naszą służbę.
  • Najważniejszym zaś jest, że służymy naszemu Bogu, którego Syn, Jezus, był sługa dla nas, a teraz jako Król Królów i Pan Panów wstawia się za nami u Boga. Żyjemy służymy, by Jemy przynieść sławę i oddać cześć i honor.

C.  Ostateczne instrukcje i ostrzeżenia dla usługujących i dla tych, którzy zbyt wielką ufność pokładają w swoim bogactwie  (wersety 17-21)

1. Nakaż tym, którym się dobrze powodzi, aby nie obnosili się ze swoim bogactwem i nie pokładali w nim zbytniego zaufania.

2. Przypomnij wszystkim, że to nasz Pan jest tym, który daje nam tego, co nam potrzeba w tym życiu i do wieczności.

3, Ci wierni, którym się dobrze powodzi, powinni pomagać drugim, wspomagać Kościół i służby, przez co zyskają jeszcze większe skarby w niebie, których udzieli im sam Bóg.

4. Ci, którzy usługują w kościele, powinni trzymać się prawdy Słowa, a strzec się wybujałej ludzkiej mądrości.

Opracował Joe Łosiak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: