Działalność Ducha Świętego – 1

Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które pełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swojego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego.” – List do Tytusa 3:5

Materiał opracowany przez Dr. Arnolda G. Fruchtenbauma.

By w pełni skorzystać z poniższych rozważań, korzystanie z księgi Słowa Bożego będzie nieodzowne. By w tym pomóc, pierwszych parę odnośników ma załączone linki; kliknij, a link otworzy Biblię internetową, z której później już sam będziesz mógł korzystać.

Wprowadzenie

Pracę Ducha Świętego będziemy rozważać w pięciu głównych sferach:

 1) w relacji do Słowa Bożego,

2) działalność Ducha Świętego w Starym Testamencie,

3) działanie Ducha Świętego w świecie natury,

4) działanie Ducha Świętego w odniesieniu do osób wierzących,

5) działanie Ducha Świętego w przyszłości.

  1. Działanie Ducha Świętego w odniesieniu do Słowa Bożego.

Możemy rozróżnić trzy posługi Ducha Świętego w odniesieniu do Słowa Bożego: objawienie, natchnienie i oświecenie.

  1. Posługa objawienia

Objawienie” oznacza otrzymywanie i odsłanianie prawdy. Objawienie to odsłonienie czegoś, co wcześniej było zakryte. Źródłem ponadnaturalnego objawienia prawdy uprzednio zakrytej jest Duch Święty. W Starym Testamencie pokazują to fragmenty: 2 Ks. Samuela 23:2-3, Ezehiela 2:2, 8:3, 11:1, 24, Micheasza 3:8. W nowym Testamencie mówią o tym fragmenty w: Ew. Jana 16:12-15, 1 Koryntian 2:9-10, 2 Piotra 1:21. Objawienie dotyczy otrzymywania słowa Prawdy od Boga.

  • Posługa natchnienia

Drugim wymiarem posługi Ducha Świętego w odniesieniu do Słowa Bożego jest obdarzanie nadprzyrodzonym natchnieniem. Natchnienie to dotyczy zapisywania, utrwalania objawionej Prawdy. Biblijni pisarze zapisujący to, co zostało im objawione, byli w stanie robić to unikając błędu, właśnie dzięki posłudze natchnienia przez Ducha Świętego.  Kiedy „objawienie” oznacza, że Bóg bezpośrednio objawił prawdę wyznaczonej przez Niego osobie, natchnienie dotyczy aktu spisania objawionej prawdy. Nie wszystko, co Bóg objawiał, było jednak spisane. Dla przykładu, w Księdze Objawienia apostoł Jan otrzymał objawienie czegoś, co siedem grzmotów ogłosiło. Kiedy jednak Jan chciał to zapisać, zostało mu nakazane „Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, ale nie spisuj tego”. To jest przykład objawienia czegoś, co było odsłonięte przed Janem bez dzieła natchnienia i Janowi nie dozwolone było to spisać.

Ale to, co było objawione przez Ducha Świętego i w następstwie spisane, było uczynione pod natchnieniem i z inspiracji Ducha Świętego. To Duch Święty jest źródłem natchnienia. Nauczał tego w Starym Testamencie Izajasz 59:21, a w Nowym Testamencie Ew. Mateusza 22:43-44, Ew. Marka 12:36-37, Dzieje Apostolskie 1:16, 4:25-26, 28:25-28, i 2 List do Tymoteusza 3:16.

  • Posługa oświecenia

Trzecią sferą działania Ducha Świętego w odniesieniu do Słowa Bożego jest posługa oświecenia. Oświecenie oznacza „zrozumieć, pojąc objawioną prawdę”. Podczas gdy Duch Święty wykonuje pracę objawienia i natchnienia tylko w odniesieniu do wyznaczonych proroków, pracę oświecenia Duch Święty wykonuje w stosunku do wszystkich wierzących. Według fragmentu z 1 Listu Jana 2:20, wszyscy wierzący w momencie otrzymania Zbawienia, otrzymują namaszczenie Ducha Świętego, który teraz może czynić w nich posługę oświecenia.

Oświecenie, to zrozumienie objawionej prawdy. W momencie, kiedy Duch Święty czyni dzieło objawienia, odkrywa przed prorokiem słowo prawdy. Kiedy Duch Święty wykonuje dzieło natchnienia, pobudza tego proroka do wolnego od błędu spisania/zarejestrowania objawionej prawdy. Następnie Duch Święty poprzez posługę oświecenia, pomaga wiernym zrozumieć zapisane przez proroka prawdy.

Zamieszkujący w wiernych Duch Święty, na dwa sposoby daje im zdolność zrozumienia Słowa Bożego: oświecając umysł wiernego w trakcie indywidualnego czytania i rozważania Słowa Bożego, i przez udzielanie wyznaczonym wiernym daru nauczania, poprzez który pomagają oni drugim wiernym pojąć Słowo Boże. Kiedy wierny zrozumie duchową prawdę, dzieje się tak za sprawą posługi oświecenia przez Ducha Świętego. W Starym Testamencie nauczał tak prorok Nehemiasz w 9:20, a w Nowym Testamencie czytamy o tym w 1 Koryntian 2:14-16 i w Efezjan 1:15 -18.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: