Działalność Ducha Świętego – 5

By w pełni skorzystać z poniższych rozważań, korzystanie z księgi Słowa Bożego będzie nieodzowne. By w tym pomóc, pierwszych parę odnośników ma załączone linki; kliknij, a link otworzy Biblię internetową, z której później już sam będziesz mógł korzystać.

Materiał opracowany przez Dr. Arnolda G. Fruchtenbauma

  1. Posługa Ducha Świętego poprzez napełnienie/zamieszkanie

Drugą z głównych posług Ducha Świętego w relacji Zbawienia jest zamieszkanie w wiernym. Kiedy poprzez odrodzenie Mesjasz staje się centrum życia wiernego, to napełnienie jest oznaką, że Duch Święty zamieszkuje teraz w wiernym.

  1. Fragmenty Pisma mówiące o działaniu Ducha Świętego poprzez napełnienie

Wiele fragmentów Pisma Świętego mówi o tym, że Duch Święty napełnia/zamieszkuje w wiernym.

W Jana 7:37-39, idea zamieszkania Ducha Świętego we wiernym była wciąż rzeczą przyszłości; Duch Święty jeszcze nie miał wtedy posługi zamieszkania w wiernych, ponieważ Syn Boży nie był wtedy jeszcze Wywyższony. Wywyższenie Syna Bożego miało miejsce, kiedy wstąpił do Nieba. Dziesięć dni później przyszedł Duch Święty i rozpoczął swoją posługę zamieszkania we wszystkich wiernych.

W Jana 14:16-17, Jezus obiecuje posłać innego Pocieszyciela, Ducha Świętego, który na zawsze już zamieszka w każdym wiernym, nie tymczasowo, nie dopóki nie popełnią jakiegoś grzechu, nie dotąd aż odejdą od społeczności, ale NA ZAWSZE.

W Dziejach Apostolskich 11:17, Zamieszkanie Ducha Świętego w nas jest darem od Boga, a Bóg swoich darów nie odbiera.

W Rzymian 5:5, zamieszkanie Ducha Świętego w wiernym jest wynikiem Bożej miłości.

W Rzymian 8:11, zamieszkanie przez Ducha Świętego gwarantuje przyszłe zmartwychwstanie wszystkich wiernych zmarłych cieleśnie na tej ziemi.

1 Koryntian 6:19-20 opisuje, że ciało każdego, w którym zamieszka Duch Święty, staje się świątynią Ducha Świętego.

W fragmencie z Galacjan 4:6 czytamy, że Duch Święty jest w sercu wiernego, modląc się za niego.

1 Jana 3:24 i 4:13 mówi, że Duch Święty przebywa w wiernym.

Wszystkie fragmenty zgodnie nauczają, że dzięki śmierci, pogrzebaniu, Zmartwychwstaniu, Wniebowstąpieniu i wywyższeniu Mesjasza, Duch Święty teraz zamieszkuje we wszystkich wiernych. W Starym Testamencie, Duch Święty napełniał tylko niektórych wybranych. Dzisiaj zamieszkuje On we WSZYSTKICH wiernych.

  • Wiara wiernych jest elementem poprzez który Duch Święty zamieszkuje w wiernych.

Według Galacjan 3:2, kiedy wiara jest żywa, w momencie, kiedy dana osoba zawierzy Bogu, Duch Święty zaczyna mieszkać w niej.

Ale jaką rolę w tym odgrywa posłuszeństwo? Relacja pomiędzy posłuszeństwem i zamieszkaniem przez Ducha Świętego opisana jest w Dziejach Apostolskich 5:32. Fragment ten mówi o posłuszeństwie osób jeszcze niewierzących. Osoba niewierząca musi wykonać akt posłuszeństwa by Duch Święty mógł w niej zamieszkać, a jest to akt posłuszeństwa wiary. To posłuszeństwo, które musi osoba niewierząca okazać, o którym mówi fragment z Dziejów Apostolskich 5:32, to posłuszeństwo wiary, zawierzenie głoszonemu Słowu (Dz.Ap.  6:7, Rzym. 1:5, 16:26). Jedynym nakazem, który trzeba wypełnić, aby Duch Święty w nas zamieszkał, to nakaz by uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Boga, Pana i Odkupiciela. Takie właśnie posłuszeństwo wiary sprawia, że osoba otrzymuje Ducha Świętego, który od tego momentu w niej zamieszkuje. Źródłem zamieszkania Ducha Świętego w danej osobie jest jej zbawcza wiara.

  • Uniwersalność zamieszkania Ducha Świętego

Duch Święty zamieszkuje wszystkich wiernych. W Starym Testamencie Duch Święty zamieszkiwał tylko w kilku wybranych wiernych. Od momentu opisanego w rozdziale 2 Dziejów Apostolskich, Duch Święty zamieszkuje wszystkich wiernych. Jest to ewidentne pod wieloma względami.

  • Brak zbawienia

List do Rzymian 8:9 – „Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu – jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy”.

Po pierwsze Nowy Testament uczy nas, że brak obecności w nas Ducha Świętego jest dowodem, że nie jesteśmy zbawieni. Osoba, w której nie mieszka Duch Święty, nigdy nie była zbawioną: „do Niego nie należy”.

           Tego samego naucza 19 werset Listu Judy: „Będą to ludzie wywołujący rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha”.

Werset 19 odnosi się di osób niewierzących, którzy w wersecie 18 nazwani są szydercami. Juda podkreśla, że Duch Święty w nich nie mieszka.2,

2. Duch Święty mieszka w wiernych, którzy mimo zbawienia, wciąż żyją według ciała

Drugim dowodem na to, że Duch Święty zamieszkuje we wszystkich wiernych jest fakt, że przebywa On nawet w tych wiernych, którzy wciąż jeszcze grzeszą. Najlepszym tego przykładem jest kościół w Koryncie, najgorszy kościół opisany w Nowym Testamencie. Kościół w Koryncie był tak bardzo wciąż jeszcze cielesny, że miały tam miejsce rozłamy, podziały na frakcje, niemoralność, wierni podający drugich wiernych do sądu, upijający się w czasie Wieczerzy Pańskiej, nadużywający darów duchowych.

A mimo tego, że wierni w kościele korynckim winni byli tych wszystkich grzechów i cielesności zachowań, Paweł pisze w 1 Liście do Koryntian 6:19-20: „Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz że już nie należycie do siebie samych? Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele”. Paweł pisze, że pomimo tego, jak okropny jest ich stan duchowy, dzięki temu, że prawdziwie wierzą, Duch Boży wciąż w nich zamieszkuje. Zamieszkujący ich Duch Święty ma być podstawą ich duchowego życia i do takiego właśnie życia Paweł zachęca koryntian. Dlatego też, pomimo że grzeszą, wierni wciąż mają Ducha Świętego. To jest drugi dowód na to, że Duch Święty zamieszkuje każdego wierzącego.

  • Dary, które są efektem zamieszkującego w nas Ducha

Trzecim dowodem na to, że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym jest to, że sam fakt zamieszkania Ducha Świętego jest darem od Boga. Daru nie otrzymuje się na podstawie zasług: Jana 7:37-39, Dzieje Ap. 11:17, Rzymian 5:5, 1 Koryntian 2:12.

Bez wątpienia, Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym, jest On uniwersalnie obecny w każdym zbawionym.

  1. Nieodwracalność zamieszkania Ducha Świętego w wiernym

Duch Święty zamieszkuje w wiernym już na zawsze. Naucza tego fragment w Ewangelii Jana 14:16: „Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego Opiekuna, aby był z wami na zawsze”.

Jeżeli można byłoby zabrać wierzącemu Ducha Świętego, to nie zamieszkiwałby on w wiernym „na zawsze”. „Na zawsze” oznacza na wieczność; inaczej byłby on tylko w wiernym „tymczasowo”. Ducha Świętego nie tylko zamieszkuje w każdym wiernym, ale zamieszkuje on w każdym wiernym już na zawsze.

  • Efekty zamieszkania Ducha Świętego w wiernym

Zamieszkanie przez Ducha Świętego niesie ze sobą dwa skutki dla naszego życia.

Po pierwsze, fakt zamieszkania Ducha Świętego w nas jest pierwszym z wielu błogosławieństw w życiu wiernego. Moment, w którym wierny uwierzył i powierzył swoje życie Chrystusowi, jest tym samym momentem, w którym Duch Święty zamieszka w wiernym i jednocześnie jest to zadatek wielu błogosławieństw, którymi będzie obdarzał wiernego Bóg (2Kor. 1:21-22, 5:5; Ef. 1:14).

            Po drugie, w momencie, w którym Duch Święty zamieszka w wiernym, ciało wiernego staje się Świątynią Boga. Wierni są Świątyni Boga pod trzema względami. Po pierwsze, stają się częścią powszechnego Kościoła Chrystusa na całym świecie, który należy do Ducha Świętego (Ef. 2:21-22). Po drugie, stają się częścią lokalnego Kościoła, w którym też Duch Święty zamieszkuje. W 1 Liście do Koryntian 3:16-17, Paweł przemawia do całego kościoła w Koryncie, mówiąc: „Czy nie wiecie (l. mnoga), że jesteście Świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”.

Po trzecie, Duch Święty zamieszkuje w każdym wiernym z osobna, sprawiając, że tym samym staje się on Świątynią Boga. W 1 Liście do Koryntian 6:19-20, Paweł przemawiając do wiernych mówi: „Czy nie wiecie (w powszechnym j. greckim – l. pojedyncza), że wasze (l. pojedyncza) ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga?”

Tł. Iwona Banasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: