Działalność Ducha Świętego – 6

By w pełni skorzystać z poniższych rozważań, korzystanie z księgi Słowa Bożego będzie nieodzowne. By w tym pomóc, pierwszych parę odnośników ma załączone linki; kliknij, a link otworzy Biblię internetową, z której później już sam będziesz mógł korzystać.

Materiał opracowany przez Dr. Arnolda G. Fruchtenbauma

  1. Posługa Chrztu w Duchu Świętym

Trzecią posługą, jaką Duch Święty wykonuje w życiu wiernego, jeśli chodzi o aspekt zbawienia, jest chrzest duchowy. To właśnie w tym temacie jest wiele niezrozumienia, zamieszania, debat i błędnych nauk.  Sama Biblia jasno wypowiada się w tej kwestii, ale ze względu na to, że ludzie często interpretują Biblię przez pryzmat własnych doświadczeń zamiast brać pod uwagę zawartość tekstu Biblijnego, pojawiło się wiele mylnych nauczań.

a. Wiele powodów mylnych poglądów w temacie chrztu w Duchu

(1.) Praca Ducha unikalna dla Kościoła w tym czasie

Pierwszym powodem jest to, że wielu nie rozumie jak bardzo szczególny jest obecny okres w życiu Kościoła. Chrzest w Duchu jest błędnie pojmowany, ponieważ ludzie nie rozumieją, że ten aspekt działania Ducha Świętego w Kościele jest przeznaczony tylko na ten czas i tylko dla Kościoła. Duch Święty nie działał w ten sposób w Starym Testamencie. Duch Święty dokonywał dzieła odrodzenia wszystkich wiernych, zamieszkiwał w niewielu, ale nigdy nie chrzcił nikogo w czasach Starego Testamentu. Jeśli nie zrozumiemy, że chrzest w Duchu Świętym jest wyjątkowym wydarzeniem Kościoła naszych czasów, będziemy wyciągać błędne wnioski.

(2.) Nadmierne wyolbrzymianie Chrztu w wodzie.

Drugim powodem, dla którego jest tyle niezrozumienia w temacie chrztu w Duchu, jest wyolbrzymiony nacisk na chrzest wodny. Dlatego fragmenty Biblii, takie jak Rzymian 6:1-4, były i są mylnie rozumiane jako temat chrztu wodnego. Kładzenie nadmiernego nacisku na akt chrztu wodnego doprowadziło do mylnego rozumienia sprawy chrztu w Duchu Świętym.

(3.) Powiązanie chrztu w Duchu Świętym z darem języków

Trzeci powód zamieszania w temacie chrztu w Duchu Święty wiąże się z powiązaniem go z darem języków. Mówienie na językach, a chrzest w Duchu Świętym to dwa osobne wydarzenia, o czym później będziemy pisać. Błędne zrozumienie wynikło z powiązania tych dwóch osobnych posług Ducha Świętego w jedno przez tych, którzy nauczają, że osoba przeżywająca chrzest w Duchu Świętym automatycznie ma dar mówienia językami, a jeśli tego daru nie otrzymała to znaczy, że nie była jeszcze ochrzczona Duchem Świętym.

(4.) Różnice w tłumaczeniach Biblii

Czwartym powodem jest różny przekład językowy tego samego greckiego słowa. Na przykład, w Dziejach Apostolskich 1:5 jest napisane: “(…) wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym”, natomiast 1 Koryntian 12:13 jest tłumaczony “(…) w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało)” i tutaj wielu odnosi te słowa do chrztu wodnego. Wielu widzi tutaj różnicę pomiędzy chrztem Duchem Świętym a chrztem w jednym Duchu. Problem z tym zrozumieniem jest taki, że to ten sam grecki zwrot, który jest tłumaczony w tym przypadku tak różnie, a który oznacza jedno i to samo.

(5.) Różnica pomiędzy wypełnieniem Duchem Świętym a chrztem w Duchu Świętym

Piątym powodem niezrozumienia tematu chrztu w Duchu Świętym jest częsty brak zrozumienia różnicy pomiędzy pracą Ducha Świętego, jeśli chodzi o napełnienie Duchem a chrztem w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym wiąże się nieodzownie z dziełem zbawienia, podczas gdy napełnianie się Duchem Świętym wiąże się z duchowym wzrostem wiernego. Napełnianie się Duchem Świętym będzie bardziej dogłębnie rozważane w dalszej części tego opracowania. Ponieważ ludzie błędnie pomieszali chrzest w Duchu z napełnianiem Duchem, doprowadziło to do mylnych nauk.

b. Wersety biblijne dotyczące Chrztu w Duchu Święty

Chrzest Duchem Świętym jest wzmieniony tylko w Nowym Testamencie, ponieważ nie miał on miejsca w czasach Starego Testamentu. Wszystkie cztery Ewangelie mówią o Chrzcie Duchem Świętym jako o czymś, co będzie miało miejsce w przyszłości (Mat. 3:11; Mk. 1:8; Lk. 3:16; J. 1:33). Jan Chrzciciel wspomniał o Chrzcie Duchem mówiąc, że nadchodzący Mesjasz będzie chrzcił Duchem. Janowe powołanie polegało na chrzcie wodą, Mesjasz natomiast będzie chrzcił Duchem Świętym. Niemniej jednak, żadna z Ewangelii nie wspomina, aby taki chrzest miał miejsce w tamtym czasie.

W Dziejach Apostolskich 1:5, Chrzest Duchem jest ponownie wzmieniony, ale ciągle jako rzecz przyszłości. W Ewangeliach, Chrzest Duchem Świętym był zapowiedziany przez Jana Chrzciciela; w Dziejach Apostolskich 1:5, Chrzest Duchem Świętym jest zapowiedziany przez Jezusa. W okresie czasu opisanym w Dz.Ap. 1, nie miał on jeszcze miejsca.

W Dziejach Apostolskich 11:16 Chrzest Duchem jest ponownie wzmieniony. Fragment ten przytacza słowa z Dziejów Apostolskich 1:5, które razem ze słowami w wersecie 15 mówią, że Chrzest Duchem Świętym zaczyna się od czasu 2 rozdziału Dziejów Apostolskich. W rozdziale 1 był on wciąż rzeczą przyszłości, w rozdziale 2 staje się faktem dokonanym. Mimo że rozdział 2 nie wzmienia literalnie Chrztu w Duchu Świętym, to fragment z rozdziału 11 Dziejów Apostolskich potwierdza, że to właśnie w tamtym momencie Chrzest w Duchu Świętym stał się rzeczywistością.

W Rzymian 6:3-5 Chrzest w Duchu Świętym identyfikuje wiernego ze śmiercią i Zmartwychwstaniem Mesjasza.

Według 1 Koryntian 12:13, wszyscy wierzący są ochrzczeni w Duchu Świętym w jedno Ciało, wszyscy, a nie tylko niektórzy.

            Galacjan 3:27 mówi, że wszyscy wierni zostali ochrzczeni w Chrystusa.

            Efezjan 4:6 mówi o jednym chrzcie, to znaczy chrzcie w Duchu Świętym, ponieważ pozostałe rzeczy wymienione w tym wersecie, ewidentnie są natury duchowej, nie materialnej, więc nie mówi tu o chrzcie wodnym.

W Kolosan 2:12 ponownie, Chrzest w Duchu Świętym jest tym, co łączy wiernego z faktem śmierci i Zmartwychwstania Mesjasza.

To właśnie na tych fragmentach Pisma, mówiących o Chrzcie w Duchu Świętym, powinna być zbudowana nauka i doktryna Chrztu w Duchu Świętym. Musimy podejść do tego tematu z rozwagą i odpowiedzialnością tak, aby nie mylić tej sfery działalności Ducha Świętego z innymi przykładami Jego działania. Rozważając ten temat powinniśmy pamiętać, że niezależnie od przekładów i tłumaczeń, znaczenie tego greckiego słowa pozostaje niezmienne. Chrzest w Duchu jest zawsze działaniem Ducha Świętego – wierni są ochrzczeni przez Ducha Świętego w Ciało Mesjasza. Zwrot „Duchem Świętym” podkreśla metodykę realizacji: wiernych chrzci sam Duch Święty.  Nie możemy robić różnicy pomiędzy Chrztem Ducha Świętego a Chrztem w Duchu. Grecka konstrukcja zdaniowa jest w każdym przypadku ta sama. Za każdym razem jest to chrzest przez działanie Ducha Świętego, zawsze w Ciało Chrystusa.

Tł. Iwona Banasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: