Działalność Ducha Świętego – 7

By w pełni skorzystać z poniższych rozważań, korzystanie z księgi Słowa Bożego będzie nieodzowne. By w tym pomóc, pierwszych parę odnośników ma załączone linki; kliknij, a link otworzy Biblię internetową, z której później już sam będziesz mógł korzystać.

Materiał opracowany przez Dr. Arnolda G. Fruchtenbauma

C. Kto jest wykonawcą chrztu Duchem Świętym?

Jeśli chodzi o wykonawcę Chrztu w Duchu Świętym to jest bezpośredni wykonawca i pośredni wykonawca. Co to znaczy? Bezpośrednim wykonawcą aktu Chrztu w Duchu Świętym jest sam Duch Święty. O tym mówi fragment z 1 Koryntian 12:13: „Albowiem przez jednego Ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni”. Głównym, bezpośrednim wykonawcą jest sam Duch Święty, gdyż wierny jest ochrzczony przez Ducha Świętego. Pośrednim wykonawcą jest Mesjasz, gdyż to On posłał Ducha Świętego, by chrzcił (Mat. 3:11; Mk. 1:8; Łk. 3:16; J. 1:33). Mesjasz jest zleceniodawcą, a więc pośrednim wykonawcą Chrztu Duchem Świętym, podczas gdy bezpośrednim wykonawcą jest sam Duch Święty.

D. Początek Chrztu w Duchu Świętym

Następną, bardzo ważną prawdą dotycząca Chrztu Duchem Świętym jest unikalna posługa Dyspensacji Łaski w relacji do Kościoła. Ta sfera działania Ducha Świętego jest unikalna dla Kościoła Nowego Testamentu. Duch Święty nigdy nie działał w ten sposób w czasach Starego Testamentu ani nawet w Ewangeliach, ale dopiero, gdy Kościół powstał w Dziejach Apostolskich 2. Widać to wyraźnie, kiedy porównamy ze sobą cztery fragmenty Pisma.

            Pierwszy fragment to Kolosów 1:18, który naucza, że Kościół to Ciało Mesjasza: „On też jest Głową Ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi przodkował; ”.

            Drugim, jest fragment z 1 Koryntian 12:13, który naucza, że tylko przez Chrzest Duchem Świętym możemy stać się częścią tego Ciała: „Albowiem przez jednego Ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydzi, bądź Grecy, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy z jednego Ducha.”

Kościół to Ciało Mesjasza, a stać się częścią tego Ciała można tylko przez Chrzest Ducha Świętego.

            Trzeci fragment to Dzieje Apostolskie 1:5, który naucza, że Chrzest w Duchu był w tamtym momencie wciąż jeszcze rzeczą przyszłości: „Albowiem Jan chrzcił wodą; ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach.”

            Czwarty fragment to Dzieje Apostolskie 11:15-17, który przytacza słowa z Dziejów 1:5 i naucza, że chrzest Duchem Świętym rozpoczął się w dniu Pięćdziesiątnicy(Zielonych Świąt), jak to jest opisane w rozdziale 2 Dziejów Apostolskich. „A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, podobnie jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wówczas wypowiedź Pana. Powiedział On: Jan chrzcił w wodzie, wy zaś zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja jestem, abym mógł sprzeciwiać się Bogu? “

Kościół jest Ciałem Mesjasza. Stanie się częścią tego Ciała jest możliwe tylko poprzez Chrzest w Duchu Świętym. W rozdziale pierwszym Dziejów Apostolskich Chrzest Duchem był wciąż rzeczą przyszłości. Według Dziejów Apostolskich 11, Chrzest Duchem miał początek w Dniu Pięćdziesiątnicy opisanym w Dziejach Apostolskich 2. Najwyraźniej, jest to też moment powstania Kościoła. Tak więc, jest to wyjątkowe działanie Ducha Świętego, zastrzeżone na ten okres istnienia Kościoła. Jest to praca, którą Duch Święty wykonuje tylko w relacji do Kościoła. W momencie, kiedy czas Kościoła zostanie dopełniony, a Kościół pochwycony, Duch Święty nie będzie już więcej wykonywał posługi Chrztu w Duchu Świętym. Nie czynił tego w czasach Starego Testamentu ani w czasie opisanym w Ewangeliach; Duch Święty chrzcił tylko w czasach istnienia Kościoła. W chwili, kiedy Kościół zostanie zabrany z Ziemi, nie będzie już więcej Chrztu Duchem Świętym ani w czasach Wielkiego Ucisku, ani w dniach trwania Millenijnego Królestwa. Chrzest Duchem Świętym miał swój początek w rozdziale 2 dziejów Apostolskich.

Tł. Iwona Banasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: