Działanie Ducha Świętego – 8

By w pełni skorzystać z poniższych rozważań, korzystanie z księgi Słowa Bożego będzie nieodzowne. By w tym pomóc, pierwszych parę odnośników ma załączone linki; kliknij, a link otworzy Biblię internetową, z której później już sam będziesz mógł korzystać.

Materiał opracowany przez Dr. Arnolda G. Fruchtenbauma

E. Powszechność Chrztu Duchem Świętym

Następną prawdą dotycząca Chrztu Duchem Świętym jest Jego uniwersalna obecność wśród wszystkich wiernych. Od momentu Dziejów Apostolskich 2, każdy wierny jest ochrzczony Duchem Świętym, a nie tylko niektórzy. Tę prawdę czytamy w 1 Koryntian 12:13: „Otóż w jednym Duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało — Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. “

 Ten fragment wyraźnie naucza, że każdy wierny, bez wyjątku, jest ochrzczony Duchem Świętym.  Fragment ten występuje w tym samym rozdziale, który opisuje dary Ducha Świętego. Powinniśmy zauważyć, że Paweł podkreśla w 13 wersecie, że każdy wierny jest ochrzczony Duchem Świętym, a w wersetach 29-31 wskazuje też na to, że nie wszyscy przecież mówią językami.  Dlatego też, Chrzest Duchem Świętym i mówienie językami nie powinny być pojmowane jako relacja pomiędzy przyczyną i skutkiem. Nie wszyscy mówią językami, ale wszyscy są ochrzczeni Duchem Świętym. Nie możemy rozróżniać pomiędzy Chrztem Duchem Świętym a Chrztem w Duchu Świętym, gdyż grecki tekst, oryginalny język, w którym był spisany Nowy Testament, używa tylko jednego i tego samego zwrotu na określenie tego wydarzenia.

Poza tym, Efezjan 4:5 jasno naucza, że istnieje tylko jeden rodzaj chrztu Duchem. Tak, jak jest tylko jeden Bóg, tak, jest i tylko jeden Chrzest (Ducha Świętego), nie dwa lub trzy rodzaje.  Nie można też nauczać, że istnieją różne dary języków, dane tylko niektórym wiernym, jeden w formie modlitwy, inny jako zwykła mowa. Biblia nie naucza takiego rozróżnienia.

F. Kiedy Chrzest Duchem Świętym ma miejsce

Moment Chrztu Duchem Świętym jest to ten sam moment, w którym dana osoba uwierzy. W momencie zbawienia wierny jest jednocześnie ochrzczony Duchem Świętym. Nowy Testament wyraźnie podkreśla, że każdy wierny, w momencie kiedy uwierzy, staje się częścią Ciała Mesjasza (Ef. 2:11-22). 1 Koryntian 12:13 mówi, ż każdy wierny staje się członkiem Ciała Mesjasza, gdyż został ochrzczony Duchem Świętym.

Gdyby nie każdy wierny był ochrzczony Duchem w momencie otrzymania Zbawienia, to oznaczałoby to, że mamy dzisiaj wiernych, którzy są częścią Ciała Mesjasza i wiernych, którzy są poza Ciałem Mesjasza. Nowy Testament jednak naucza, że tak nie jest. Każdy wierny dzisiaj, bez wyjątku, jest częścią Ciała Mesjasza. Jedynym sposobem na stanie się członkiem Ciała Mesjasza jest poprzez Chrzest Duchem Świętym.  A skoro każdy wierny, od momentu, w którym uwierzy, jest częścią Ciała Mesjasza, to Chrzest Duchem Świętym najwyraźniej ma miejsce też w momencie uwierzenia. Chrzest Duchem ma miejsce w momencie Zbawienia wiernego.

G. „Częstotliwość” Chrztu Duchem Świętym

„Jak często ma miejsce Chrzest w Duchu Świętym?” Z jednej strony zdarza się tylko raz, ale też i powtarza się. W życiu wiernego ma miejsce tylko jeden raz, w momencie uwierzenia, kiedy wierny jest ochrzczony Duchem w Ciało Mesjasza. Każdy wierny tylko raz w życiu przeżywa chrzest Duchem Świętym. Ale za każdym razem, kiedy następna osoba zostaje Zbawiona, Chrzest Duchem Świętym „powtarza” się. Każdy przeżywa Chrzest Duchem tylko raz w swoim życiu, ale Chrzest ten ma miejsce za każdym razem, kiedy nowa osoba uwierzy i doznaje Zbawienia.

H. Rezultaty Chrztu w Duchu Świętym.

Rozróżniamy 3 rezultaty Chrztu Duchem Świętym.

Po pierwsze: Chrzest Duchem Świętym jednoczy wszystkich wiernych, czyniąc ich członkami jednego Ciała Mesjasza. Nigdzie nie jest napisane, że jakikolwiek dar duchowy jest rezultatem Chrztu w Duchu. Raczej, rezultatem Chrztu Duchem jest spojenie wszystkich wiernych w jedno Ciało, czyniąc wszystkich wiernych członkami Ciała Mesjasza (1Kor. 12:13).

Po drugie, Chrzest Duchem jednoczy grzeszną naturę wiernego z ukrzyżowaniem Chrystusa, Jego pogrzebaniem i Zmartwychwstaniem (Rzym. 6:3-4; Gal. 3:27; Col. 2:12).

            Po trzecie, rezultatem Chrztu Duchem są cztery nowe powiązania: jedno – nowa tożsamość, ponieważ wierny utożsamia się ze śmiercią, pogrzebaniem i Zmartwychwstaniem Mesjasza; drugie – wierny ma teraz nową pozycję jako członek Ciała Mesjasza; trzecie – nowa relacja z Bogiem i z wiernymi, gdyż teraz razem z drugimi wiernymi staje się członkiem jednego Ciała, którego Głową jest Chrystus; czwarte – nowa przynależność, gdyż teraz wierny nie jest już w Adamie” ale w „Chrystusie”.

T. Iwona Banasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: